QUYÊN TẶNG

Hãy quyên tặng ngay hôm nay để trợ giúp cho Chiến Dịch “Yes” (Đồng Ý) cho “A”- Nhà ở Giá Phải Chăng!
Secured by PayPal

Các khoản đóng góp sẽ không được khấu trừ như hình thức đóng góp cho tổ chức từ thiện trong các hình thức khai thuế Thu nhập Liên bang. Ủy ban không giới hạn về phần tiền quyên góp. Các nhà tài trợ có thể sẽ không được bồi hoàn với các khoản tiền quyên góp của mình. Chỉ những công dân hoặc dân cư hợp pháp mới có quyền quyên góp.