Chia sẻ câu chuyện của quý vị

Hãy giúp chúng tôi truyền bá cho cả thế giới biết về những phúc lợi và những kết quả mà Dự Luật A có thể mang lại cho cộng đồng. Hãy nói cho chúng tôi biết Dự Luật A sẽ trợ giúp quý vị hoặc những người thân của quý vị, và chúng tôi sẽ làm nổi bật câu chuyện của quý vị đăng tại trang web hoặc trên trang mạng Facebook của chúng tôi.

Chia sẻ câu chuyện của quý vị và sau đó tải lên hình ảnh của quý vị. Quý vị có thể tự chụp một tấm ảnh cho chính mình trên điện thoại di động!