CÁC TỔ CHỨC

Dự Luật A-Nhà ở Giá Phải Chăng được hỗ trợ bởi một liên minh rộng lớn của các tổ chức sức khỏe cộng đồng, doanh nghiệp, dân sự, công nhân, tổ chức bảo vệ nhà ở và người vô gia cư, cựu chiến binh, tổ chức môi trường và những lãnh đạo tinh thần từ bất kỳ nơi nào trong Quận hạt của chúng ta.

Xác nhận Đồng Ý/Yes về Nhà ở Giá Phải Chăng

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Quý vị có muốn nhận thư mời đến chiến dịch này để được phát biểu trong một buổi hội nghị không? Hãy yêu cầu được phát biểu dưới đây.

Yêu Cầu Được Phát Biểu

  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.